Polityka prywatności

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) twoich danych osobowych będzie wykonywane przez MarketMuzyczny z siedzibą w Lęborku będącą administratorem twoich danych osobowych (zwaną dalej: „administratorem”).

 

W związku z korzystaniem ze sklepu administrator zbiera twoje dane osobowe:

 

a) za twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a rodo) – w tym zakresie twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f rodo).

 

b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rodo), w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności: konto klienta (obejmującej w szczególności umożliwienie korzystania z funkcjonalności takich jak składanie zamówień, dokonywanie płatności, zarządzenie swoim kontem, rozwiązywanie problemów technicznych, obsługę zamówień kierowanych do obsługi sklepu), newsletter, formularz zamówień oraz w zakresie umów sprzedaży.

 

c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c rodo), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

d) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f rodo).

  

Administrator  przetwarza twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f rodo tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 

1. Obsługa reklamacji dotyczących działania sklepu, jeśli złożysz taką reklamację;

 

2. Realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług administratora polegająca na monitorowaniu twojej aktywności celem dopasowania wyświetlanych tobie reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez ciebie produktami;

 

3. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania;

 

4. Realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z tobą, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu –  wyłącznie za twoją zgodą lub żądaniem świadczenia usługi):

 

5. Obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za towary zakupione w sklepie;

 

6. Zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad sklepu określonych w regulaminie sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 

7. Monitorowanie twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;

 

8. Prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;

 

9. Dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych to tylko i wyłącznie administracja Firmy MarketMuzyczny, ale również podmioty trzecie zapewniające usługi płatnicze, kurierskie, prawne, pocztowe.

 

 

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a rodo) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

 

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;

 

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

 

4. Przetwarzanie twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne)  będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  

Przysługuje pani/panu prawo do:

 

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych.

 

Podanie przez panią/pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (np. założenia konta oraz korzystania z jego określonych funkcjonalności) lub sprzedaży. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

  

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na twoją sytuację. Profilowanie twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o tobie.

 

 

1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

2. Ponadto, jeżeli twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl